لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 14.500.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 6.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

آیا نحوه محاسبه پارتیشن های تکجداره با کلاف آلومینیوم مثل پارتیشن دوجداره ام دی اف است ؟

توضیح اینکه نحوه مخاسبه متراژ مانند دوجداره بوده و تنها  طول مورد نیازی که میخواهد پارتیشن شود را در
 
ارتفاع مورد نیازتان ضرب کنید و برای هر عدد درب اختلاف قیمت درب آن است به خاطر اینکه وزن آلومینیوم به
 
کار رفته به اضافه قفل و لولا و دستگیره بیشتر از دو جداره است
 
مثال اگر 5 متر طول پارتیشن  و ارتفاع 2 متر باشد و یک عدد درب هم نیاز باشد برای پارتیشن تکجداره 6 میل
 
میشود 10 متر مربع ضرب در 77 هزار تومان به اضافه یک عدد ما به تفاوت درب 350 هزار تومان و یک عدد
 
هزینه حمل کالا یعنی:
  
10 ×77.000=770.000+350.000+65000=1.185.000هزار تومان  
 
در پارتیشن تک جداره 16 میل ام دی اف و 16 میل لترون فقط هزینه پارتیشن فرق میکند و هزینه درب و حمل
کالا مشترک است