لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 14.500.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 6.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

آیا پارتیشن فقط بصورت تک جداره اجرا میشود؟

خیر،پارتیشن را میتوان به دو شکل تک جداره (تک لایه )و دوجداره (دو لایه) اجرا نمود.