لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 14.500.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 6.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

آیا پارتیشن ها به یک اندازه و قالب خاص اجرا میشوند؟

خیر ؛ پنل های پارتیشن بسته به محیط مورد اجرا و طبق سلیقه مشتری  تولید شده و نصب میگردد.