لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 3.000.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 770،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

معنی لغوی پارتیشن چیست؟

دیواری ثابت یا متحرک و نازک برای تقسیم کردن اتاقی بزرگ به بخشهایی کوچکتر