لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 14.500.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 6.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

پارتیشن آلومینیومی چیست؟

به مجموعه پارتیشن هایی گفته می شود که سازه اصلی آن  آلومینیوم می باشد.