لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 14.500.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 6.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

پروژه های پارتیشن

Jun 10, 2014

پروژه اداری شرکت بی همتا صنعت جاودانه وابسته به اتکا


اجرای اتاق سازی با پارتیشن تکجداره 6 میل در دو مرحله سفارش داده شد که هر سفارش ظرف یک روز ساخته و در محل نصب شد ( کیلومتر 11 جاده قدیم کرج).
Category: General
Posted by: admin
گالری اجرای پروژه به زودی ...